"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"

"โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยกองสวัสดิการสังคม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มีการฝึกอบรมการทำอาหารจากพืชป่าชายเลน ได้แก่ ขนมชะครามมะพร้าวอ่อน กับ ขนมจาก ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ซึ่งวิทยากรในการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ประกอบด้วย
1.นางอรัญญา ฤกษ์งาม ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยากรหลัก)
2.นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม ครูภูมิปัญญา ข้าราชการบำนาญ (วิทยากรผู้ช่วย)
3.นางสาวสุภาลินี ฤกษ์งาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหัวกระบือ (วิทยากรผู้ช่วย)
สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมใช้ในการต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้

 

Attachments:
Download this file (231.jpg)231.jpg[ ]293 Kb
Download this file (2310.jpg)2310.jpg[ ]755 Kb
Download this file (2311.jpg)2311.jpg[ ]550 Kb
Download this file (2312.jpg)2312.jpg[ ]354 Kb
Download this file (2313.jpg)2313.jpg[ ]417 Kb
Download this file (2314.jpg)2314.jpg[ ]453 Kb
Download this file (2315.jpg)2315.jpg[ ]302 Kb
Download this file (2316.jpg)2316.jpg[ ]363 Kb
Download this file (2317.jpg)2317.jpg[ ]363 Kb
Download this file (2318.jpg)2318.jpg[ ]324 Kb
Download this file (232.jpg)232.jpg[ ]829 Kb
Download this file (233.jpg)233.jpg[ ]394 Kb
Download this file (234.jpg)234.jpg[ ]511 Kb
Download this file (235.jpg)235.jpg[ ]389 Kb
Download this file (236.jpg)236.jpg[ ]248 Kb
Download this file (237.jpg)237.jpg[ ]638 Kb
Download this file (238.jpg)238.jpg[ ]713 Kb
Download this file (239.jpg)239.jpg[ ]469 Kb

"พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

"พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า มอบหมายให้ นายสมเกียรติ เลื่อนสุขสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เข้าร่วมพิธีและเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา มีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานจากหน่วยงานต่างๆ

 

Attachments:
Download this file (231.jpg)231.jpg[ ]136 Kb
Download this file (232.jpg)232.jpg[ ]190 Kb
Download this file (233.jpg)233.jpg[ ]192 Kb
Download this file (234.jpg)234.jpg[ ]175 Kb
Download this file (235.jpg)235.jpg[ ]147 Kb
Download this file (236.jpg)236.jpg[ ]140 Kb
Download this file (237.jpg)237.jpg[ ]132 Kb
Download this file (238.jpg)238.jpg[ ]178 Kb
Download this file (239.jpg)239.jpg[ ]202 Kb

"พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"

"พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567"
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
สำหรับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฯ แบ่งเป็น 2 วันคือ
????วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 อบรมการทำอาหารจากพืชป่าชายเลน ได้แก่ ขนมชะครามมะพร้าวอ่อน กับ ขนมจาก ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
????วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 อบรมการทำโมเดลดินปั้นต้นโกงกาง ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ในส่วนวิทยากร ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ประกอบด้วย
1.นางอรัญญา ฤกษ์งาม ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยากรหลัก)
2.นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม ครูภูมิปัญญา ข้าราชการบำนาญ (วิทยากรผู้ช่วย)
3.นางสาวสุภาลินี ฤกษ์งาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหัวกระบือ (วิทยากรผู้ช่วย)
และเมื่อนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เปิดโครงการเสร็จสิ้น ทางคณะวิทยากรก็มีของที่ระลึกเป็นโมเดลดินปั้นต้นโกงกาง มอบให้กับทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับมอบโดยนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

Attachments:
Download this file (231.jpg)231.jpg[ ]375 Kb
Download this file (2310.jpg)2310.jpg[ ]1729 Kb
Download this file (2311.jpg)2311.jpg[ ]1691 Kb
Download this file (2312.jpg)2312.jpg[ ]1259 Kb
Download this file (2313.jpg)2313.jpg[ ]1264 Kb
Download this file (2314.jpg)2314.jpg[ ]1302 Kb
Download this file (2315.jpg)2315.jpg[ ]1300 Kb
Download this file (2316.jpg)2316.jpg[ ]1303 Kb
Download this file (2317.jpg)2317.jpg[ ]1305 Kb
Download this file (2318.jpg)2318.jpg[ ]1745 Kb
Download this file (2319.jpg)2319.jpg[ ]1795 Kb
Download this file (232.jpg)232.jpg[ ]1276 Kb
Download this file (2320.jpg)2320.jpg[ ]1746 Kb
Download this file (2321.jpg)2321.jpg[ ]1240 Kb
Download this file (2322.jpg)2322.jpg[ ]1123 Kb
Download this file (2323.jpg)2323.jpg[ ]1205 Kb
Download this file (2324.jpg)2324.jpg[ ]1043 Kb
Download this file (2325.jpg)2325.jpg[ ]1791 Kb
Download this file (2326.jpg)2326.jpg[ ]1305 Kb
Download this file (2327.jpg)2327.jpg[ ]1812 Kb
Download this file (2328.jpg)2328.jpg[ ]1707 Kb
Download this file (233.jpg)233.jpg[ ]881 Kb
Download this file (2330.jpg)2330.jpg[ ]1333 Kb
Download this file (2331.jpg)2331.jpg[ ]1717 Kb
Download this file (2332.jpg)2332.jpg[ ]274 Kb
Download this file (2333.jpg)2333.jpg[ ]325 Kb
Download this file (2334.jpg)2334.jpg[ ]881 Kb
Download this file (234.jpg)234.jpg[ ]1274 Kb
Download this file (235.jpg)235.jpg[ ]1230 Kb
Download this file (236.jpg)236.jpg[ ]1322 Kb
Download this file (238.jpg)238.jpg[ ]1682 Kb
Download this file (239.jpg)239.jpg[ ]1696 Kb

"โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย ประจำปี 2567"

"โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย ประจำปี 2567"
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยกองการศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
โดยพิธีเปิดโครงการฯมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ และมีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายสมเกียรติ เลื่อนสุขสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมี
- มีการแสดงพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย เพลง ลูกทุ่งกลองยาว และสงกรานต์ปีนี้ไม่มีเธอ จากชุมชนซอยหมอบาง
- ทีมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ) แบ่งเป็น 6 ฐาน โดย ทีมนักกายภาพ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
- มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ให้บริการในการตรวจวัดสายตา และให้คำปรึกษาในเรื่องปัญหาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ซึ่งนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้มอบไข่ไก่และไม้เท้าพยุงเดินให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ของไทยเรา

 

Attachments:
Download this file (231.jpg)231.jpg[ ]1850 Kb
Download this file (2310.jpg)2310.jpg[ ]1759 Kb
Download this file (2311.jpg)2311.jpg[ ]1784 Kb
Download this file (2312.jpg)2312.jpg[ ]1727 Kb
Download this file (2313.jpg)2313.jpg[ ]1788 Kb
Download this file (2314.jpg)2314.jpg[ ]1390 Kb
Download this file (2315.jpg)2315.jpg[ ]1282 Kb
Download this file (2316.jpg)2316.jpg[ ]1324 Kb
Download this file (2317.jpg)2317.jpg[ ]1737 Kb
Download this file (2318.jpg)2318.jpg[ ]1854 Kb
Download this file (2319.jpg)2319.jpg[ ]1775 Kb
Download this file (232.jpg)232.jpg[ ]1855 Kb
Download this file (2320.jpg)2320.jpg[ ]1357 Kb
Download this file (2321.jpg)2321.jpg[ ]1830 Kb
Download this file (2322.jpg)2322.jpg[ ]1802 Kb
Download this file (2323.jpg)2323.jpg[ ]1734 Kb
Download this file (2324.jpg)2324.jpg[ ]1280 Kb
Download this file (2325.jpg)2325.jpg[ ]1765 Kb
Download this file (2326.jpg)2326.jpg[ ]1673 Kb
Download this file (2327.jpg)2327.jpg[ ]1714 Kb
Download this file (2328.jpg)2328.jpg[ ]1701 Kb
Download this file (2329.jpg)2329.jpg[ ]1785 Kb
Download this file (233.jpg)233.jpg[ ]1320 Kb
Download this file (2330.jpg)2330.jpg[ ]1354 Kb
Download this file (2332.jpg)2332.jpg[ ]1877 Kb
Download this file (2333.jpg)2333.jpg[ ]1793 Kb
Download this file (2334.jpg)2334.jpg[ ]1721 Kb
Download this file (2335.jpg)2335.jpg[ ]1808 Kb
Download this file (2336.jpg)2336.jpg[ ]1930 Kb
Download this file (2337.jpg)2337.jpg[ ]1845 Kb
Download this file (2338.jpg)2338.jpg[ ]1735 Kb
Download this file (2339.jpg)2339.jpg[ ]1836 Kb
Download this file (234.jpg)234.jpg[ ]1881 Kb
Download this file (2340.jpg)2340.jpg[ ]1832 Kb
Download this file (2341.jpg)2341.jpg[ ]1853 Kb
Download this file (2342.jpg)2342.jpg[ ]1806 Kb
Download this file (2343.jpg)2343.jpg[ ]1759 Kb
Download this file (2344.jpg)2344.jpg[ ]1689 Kb
Download this file (2345.jpg)2345.jpg[ ]1267 Kb
Download this file (2346.jpg)2346.jpg[ ]1279 Kb
Download this file (2347.jpg)2347.jpg[ ]1327 Kb
Download this file (235.jpg)235.jpg[ ]1355 Kb
Download this file (237.jpg)237.jpg[ ]552 Kb
Download this file (238.jpg)238.jpg[ ]1735 Kb
Download this file (239.jpg)239.jpg[ ]1755 Kb

"โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่"

"โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่"
ขอเชิญประชาชนในชุมชนบ้านชนากานต์ และ ชุมชนบ้านไร่ ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ วัดไตรมิตรวราราม ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น.
โดยมีบริการ คือ
สำนักปลัดเทศบาล
- ให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร์
- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
กองคลัง
- รับชำระและรับปรึกษาภาษีประเภทต่างๆ
- รับชำระค่าขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม
- แจกทรายอะเบท พันธุ์กล้าไม้ EM
- แจกถังขยะเปียก
กองสวัสดิการสังคม
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- รับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
กองการศึกษา
- รับสมัครนักเรียนปฐมวัยในปีการศึกษา 2567
และมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า บริการตัดผมฟรี จากสารพัดช่างสมุทรปราการ
และ ***เชิญร่วมทำประชาคม เสนอปัญหา ความต้องการในชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้ตรงความต้องการของคนในชุมชนต่อไป

 

Attachments:
Download this file (23042567.jpg)23042567.jpg[ ]352 Kb
Download this file (230425671.jpg)230425671.jpg[ ]372 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 87

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.