"ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษา"

"ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษา"
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมนายวิรุธ วิเชียรกุล ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมสะพานคลองแดน เนื่องจากสะพานชำรุด ทำให้ประชาชนในบริเวณชุมชนคลองแดนที่ใช้สะพานดังกล่าวมีความเดือดร้อน ซึ่งการซ่อมแซมสะพานคลองแดนนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณชุมชนบ้านปากคลองแดนที่ใช้สะพานเส้นนี้ในการสัญจรไป-มา

 

Attachments:
Download this file (210325671.jpg)210325671.jpg[ ]162 Kb
Download this file (2103256710.jpg)2103256710.jpg[ ]936 Kb
Download this file (2103256711.jpg)2103256711.jpg[ ]1136 Kb
Download this file (2103256712.jpg)2103256712.jpg[ ]972 Kb
Download this file (210325672.jpg)210325672.jpg[ ]1274 Kb
Download this file (210325673.jpg)210325673.jpg[ ]1156 Kb
Download this file (210325674.jpg)210325674.jpg[ ]1209 Kb
Download this file (210325675.jpg)210325675.jpg[ ]1272 Kb
Download this file (210325676.jpg)210325676.jpg[ ]1109 Kb
Download this file (210325677.jpg)210325677.jpg[ ]1333 Kb
Download this file (210325678.jpg)210325678.jpg[ ]908 Kb
Download this file (210325679.jpg)210325679.jpg[ ]1082 Kb

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"
ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้มอบหมายให้ นางสาววาณี แก้วคำสอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อม นายพิศุทธิ์ อังคะนาวิน หัวหน้างานป้องกันฯ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองพระราม เพื่อให้ความรู้ และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่น กำหนดจุดเสี่ยงในท้องถิ่น และเพื่อที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

Attachments:
Download this file (200325671.jpg)200325671.jpg[ ]804 Kb
Download this file (200325672.jpg)200325672.jpg[ ]469 Kb
Download this file (200325673.jpg)200325673.jpg[ ]778 Kb
Download this file (200325674.jpg)200325674.jpg[ ]801 Kb
Download this file (200325675.jpg)200325675.jpg[ ]750 Kb
Download this file (200325676.jpg)200325676.jpg[ ]678 Kb
Download this file (200325677.jpg)200325677.jpg[ ]786 Kb

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า บริเวณชุมชนบ้านปากคลองแดน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...
- ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่น
- เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงในท้องถิ่นโดยประชาชนในชุมชน
- เพื่อจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายด้านสาธารณภัยให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
- เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยในพื้นที่อย่างยั่งยีน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ที่เป็นจริงจากชุมชนเพื่อพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
- จะได้จุดเสี่ยงในการเกิดสาธาณภัยของชุมชนที่ใกล้เคียงความจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
- ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถนำไปพัฒนาแผนฉุกเฉินและความพร้อมในกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ต่อไป
- จะได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จะได้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายด้านสาธารณภัยให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
- จะได้จัดการด้านสาธารณภัยในเขตพื้นที่อย่างยั่งยิน

 

Attachments:
Download this file (280225671.jpg)280225671.jpg[ ]253 Kb
Download this file (280225672.jpg)280225672.jpg[ ]223 Kb
Download this file (280225673.jpg)280225673.jpg[ ]209 Kb
Download this file (280225674.jpg)280225674.jpg[ ]230 Kb
Download this file (280225675.jpg)280225675.jpg[ ]256 Kb

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"
นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่น กำหนดจุดเสี่ยงในท้องถิ่น และเพื่อที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ลงสำรวจพื้นที่ดังนี้
- วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ลงสำรวจที่ชุมชนบ้านภูมิใจนิเวศน์ 2
- วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ ลงสำรวจชุมชนบ้านซอยอำเภอพระสมุทรเจดีย์

 

Attachments:
Download this file (050325671.jpg)050325671.jpg[ ]215 Kb
Download this file (050325672.jpg)050325672.jpg[ ]156 Kb
Download this file (050325673.jpg)050325673.jpg[ ]169 Kb
Download this file (050325674.jpg)050325674.jpg[ ]201 Kb
Download this file (050325675.jpg)050325675.jpg[ ]185 Kb
Download this file (050325676.jpg)050325676.jpg[ ]185 Kb
Download this file (050325677.jpg)050325677.jpg[ ]216 Kb
Download this file (050325678.jpg)050325678.jpg[ ]205 Kb
Download this file (050325679.jpg)050325679.jpg[ ]230 Kb

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"

"ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย"
นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่น กำหนดจุดเสี่ยงในท้องถิ่น และเพื่อที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2567 ได้ลงสำรวจพื้นที่ดังนี้
- วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ลงสำรวจที่ชุมชนบ้านซอยจัดสรร
- วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ลงสำรวจชุมชนบ้านพระนารายณ์ บริเวณบ้านกำนันบุศลินทร์ มะลิแย้ม (กำนันเก่ง)
- วันอังคารที่ 5 มีนาคม ลงสำรวจชุมชนบ้านซอยหมอบาง บริเวณข้างบ้าน ร้อยตำรวจเอกบัณฑูลย์ ตะกรุดทอง ประธานสภาเทศบาลฯ

 

Attachments:
Download this file (050325671.jpg)050325671.jpg[ ]230 Kb
Download this file (0503256710.jpg)0503256710.jpg[ ]255 Kb
Download this file (050325672.jpg)050325672.jpg[ ]206 Kb
Download this file (050325673.jpg)050325673.jpg[ ]229 Kb
Download this file (050325674.jpg)050325674.jpg[ ]207 Kb
Download this file (050325675.jpg)050325675.jpg[ ]204 Kb
Download this file (050325676.jpg)050325676.jpg[ ]283 Kb
Download this file (050325677.jpg)050325677.jpg[ ]264 Kb
Download this file (050325678.jpg)050325678.jpg[ ]296 Kb
Download this file (050325679.jpg)050325679.jpg[ ]203 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.thคุณพึงพอใจทต.แหลมฟ้าผ่า ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.