หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุยิน เปรมปรี รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวปราณี สุทธิมาลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกนกพัฒน์ เขียนทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางฐิติมา สุทธิเวชกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกิตติชัย ชวกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนานันท์ กรวยทรัพย์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายเขมวันต์ สุวรรณเทวะคุปต์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายปัญญา มัชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน