สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ม.9 (6)