สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เขต 1

นายเอกอนันต์ สีมาเจริญศรี
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสาคร ศึกษาผล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายจารุต พันธุ์ฟัก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสมเกียรติ เลื่อนสุขสันต์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายยงยุทธ ป่าไม้ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายชาติชาย ชาติพรมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เขต 2

นางดุษณี มีบุญรอด
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายไฉน นาคชูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายจรัญ เต่าทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายปิยพันธ์ เต่าทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางมยุลี ลิ้นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธนเดช พันธุ์ฟัก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ