คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปกคู่มือเทศบาล

 

กองคลัง

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีป้าย

 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

 

 

กองช่าง

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 

การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

 

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

 

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

 

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

 

/การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งขุดดิน

 

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

การแจ้งดัดแปลงอาคาร

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

การแจ้งถมดิน

การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย – Copy

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

 

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ

การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

การขอรับบำเหน็จตกทอด-กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จฯถึงแก่กรรม

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จฯถึงแก่กรรม) – Copy

 

 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท-กรณีลูกจ้างฯ-ถึงแก่กรรมในหน้าที่

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างฯ ถึงแก่กรรมในหน้าที่) – Copy

 

 

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 Copy

 

 

งานทะเบียน

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

การแก้ไขรายการบ้าน-กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง-หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

 

การขอเลขที่บ้าน-กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

 

การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน

 

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

 

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน-หรือบ้านถูกทำลาย

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

 

การตรวจ-คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีการใช้สูติบัตร-ใบแจ้งการย้ายที่อยู่-หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย – Copy

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีคนไทยที่เกิดในตปท.ขอเพิ่มชื่อ-โดยมีเหตุจำเป็น

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในตปท.ขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็น – Copy

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ… – Copy

 

การเพิ่มชื่อ-กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี   พ.ศ.2499

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

 

การเพิ่มชื่อ-เด็กอนาถา-ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล-หน่วยงานเอกชน

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

 

การรับแจ้งการเกิด-กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

 

การรับแจ้งการเกิด-กรณีเกิดในบ้าน-และเกิดนอกบ้าน

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

 

การรับแจ้งการตาย-กรณีตายในบ้าน-และตายนอกบ้าน

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

 

การรับแจ้งการตาย-กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย-แต่ไม่พบศพ

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

 

การรับแจ้งการตาย-กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

 

การรับแจ้งการตาย-กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

 

การรับแจ้งการตาย-กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด-กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

 

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

 

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

 

การรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายเข้า

 

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

 

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

 

การรับแจ้งการย้ายออก

การรับแจ้งการย้ายออก

 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

 

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

 

 

กองสวัสดิการสังคม

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

กองศึกษา

การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า