ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย6 หมู่บ้านป้อมปราการ

29

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย6 หมู่บ้านป้อมปราการ หมู่ที่ 1

20181227194813