คณะผู้บริหาร

นาย…
รองนายกเทศมนตรี

นาย…
รองนายกเทศมนตรี

นาย…
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นาย…
ที่ปรึกษารองนายกเทศมนตรี