ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

23

        ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยบูรณาการร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการจัดทำโครงการอบรมทบทวนจัดทำแผนชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา/ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

         จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน

.