การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

618

thumbnail of %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a