การบริหารงบประมาณ

แผนการขับเคลื่อนฯ การบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613.1 สป 53006 เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน

การบริหารงบประมาณประจำปี 2562

เล่มแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ok – Copy